SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA

Syndyk masy upadłości
Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości
ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa
za cenę wywoławczą nie niższą niż 16 801 200,00 zł

Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa

Przedmiotem działalności Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy
S.A. były usługi remontowo – naprawcze oraz przeglądy lokomotyw elektrycznych,
ze szczególnym uwzględnieniem lokomotyw serii EU/EP07, wykorzystywanych
do prowadzenia pociągów m.in. z ładunkiem intermodalnym (kontenerowym).
W skład Przedsiębiorstwa, położonego w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 20, wchodzą:

 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w granicach działek nr 6/21,
  6/22, 6/24, 6/27 AM-74 obręb Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie
  o łącznej powierzchni 29 391 m2 oraz prawo własności budynków i budowli
  stanowiących odrębny przedmiot własności (malarnia elektrowozów, hala „F”,
  niedokończona hala magazynowa, bocznica kolejowa), położonych w Oleśnicy przy ulicy
  Moniuszki 20, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr WR1E/00054347/1 przez
  Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych;
 2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w granicach działek nr 6/28,
  6/30 AM–74 obręb Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, o łącznej
  powierzchni 104 094 m2 oraz prawo własności budynków przemysłowych (produkcyjno-
  magazynowych) stanowiących odrębny przedmiot własności, położonych w Oleśnicy
  przy ulicy Moniuszki 20, dla których prowadzona jest księga wieczysta
  WR1E/00108836/0 przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych;
 3. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 6/29
  AM–74, obręb Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, o powierzchni
  2861 m2 oraz prawo własności budynku (budynek biurowy) stanowiącego odrębny
  przedmiot własności, położonych w Oleśnicy przy ulicy Moniuszki 20, dla których
  prowadzona jest księga wieczysta WR1E/00108801/6 przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V
  Wydział Ksiąg Wieczystych;
 4. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę dojazdową,
  w granicach działek o nr 6/14, 6/15, 6/16 AM–74 obręb Oleśnica, powiat oleśnicki,
  województwo dolnośląskie, o łącznej powierzchni 1398 m2, dla których prowadzona jest
  księga wieczysta WR1E/00043417/3 przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg
  Wieczystych;
  Łączna powierzchnia działek wynosi 137 744 m2 oraz łączna powierzchnia użytkowa
  budynków (hal produkcyjno-magazynowych oraz budynków biurowych) wynosi
  56061,69 m2.
 5. ruchome środki trwałe oraz przedmioty niskocenne i zapasy (materiały);
 6. umowy dzierżawy i najmu zawarte przez Syndyka po dniu ogłoszenia upadłości.

Sprzedaż w niniejszym postępowaniu przetargowym obejmuje przedsiębiorstwo
w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego jako zorganizowanego zespołu składników
niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej,
z wyłączeniem środków pieniężnych znajdujących się w masie upadłości w gotówce
i na rachunkach bankowych, należności krótkoterminowych, wartości niematerialnych
i prawnych oraz dokumentacji podlegającej archiwizacji, w tym m.in. wytworzonej w toku
postępowania upadłościowego.

Atuty lokalizacji przedsiębiorstwa

 • Położenie nieruchomości blisko granic z Republiką Czeską i Republiką Federalną
  Niemiec, co ułatwia kooperację z podmiotami z tych krajów oraz umożliwia aktywne
  poszukiwanie zleceń w krajach ościennych;
 • Bliskość Wrocławia, który jest dużym węzłem kolejowym, z lotniskiem
  międzynarodowym oraz zapleczem badawczo-rozwojowym Politechniki
  Wrocławskiej i Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we
  Wrocławiu.
  Wrocław to również duży ośrodek biznesowy z bogatą ofertą hotelową i kulturalną;
 • Dobre skomunikowanie Przedsiębiorstwa z linią kolejową – nieruchomości
  usytuowane są bezpośrednio przy linii kolejowej nr 143 z bezpośrednim czynnym
  zjazdem na teren nieruchomości oraz bliska lokalizacja drogi ekspresowej S8 z
  dwoma zjazdami Oleśnica Zachód i Północ oraz autostrady A-4;

Warunki formalne uczestnictwa w przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie do dnia 28 września 2023 r.
prawidłowo sporządzonej oferty do Biura Syndyka we Wrocławiu ul. Jutrzenki 19/21, w
godzinach 1000 – 1500, oraz wpłata do tego dnia wadium w wysokości 2.000.000,00 zł na
rachunek bankowy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości
prowadzony przez Bank Pekao S.A., nr konta: 05 1240 6768 1111 0010 9093 8921.
Pisemna oferta, złożona w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg na
sprzedaż przedsiębiorstwa Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w
upadłości”, powinna zawierać informacje i oświadczenia o których mowa w § 5 Regulaminu
przetargu.

Warunki aukcji (licytacji)

W przypadku jeżeli różnica między oferowanymi cenami zakupu będzie niższa niż
0,5% najwyższej ceny oferowanej, wówczas oferty będą traktowane jako równorzędne, a
Syndyk zorganizuje aukcję (licytację) dla oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne.

Szczegółowe informacje o miejscu składania ofert

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 28 września 2023 r. do godziny
15:00 w Biurze Syndyka we Wrocławiu, ul. Jutrzenki 19/21.
Szczegółowe informacje o Przedsiębiorstwie oraz dokumentację warunków przetargu
wraz z Regulaminem można uzyskać w Biurze Syndyka w godzinach 10:00 – 15:00,
po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.
Telefony kontaktowe: 572 677 330, 507 865 492.
W pozostałym zakresie obowiązuje Regulamin przetargu dostępny na stronach
internetowych www.syndyk.info, www.ardobiejewska.pl.