SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA

Syndyk masy upadłości

Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości

ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa

za cenę wywoławczą nie niższą niż 14 801 200,00 zł

Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa

Przedmiotem działalności Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. były usługi remontowo – naprawcze oraz przeglądy lokomotyw elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem lokomotyw serii EU/EP07, wykorzystywanych do prowadzenia pociągów m.in. z ładunkiem intermodalnym (kontenerowym).

W skład Przedsiębiorstwa, położonego w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 20, wchodzą:

 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w granicach działek nr 6/21, 6/22, 6/24, 6/27 AM-74 obręb Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie o łącznej powierzchni 29 391 m2 oraz prawo własności budynków i budowli stanowiących odrębny przedmiot własności (malarnia elektrowozów, hala „F”, niedokończona hala magazynowa, bocznica kolejowa), położonych w Oleśnicy przy ulicy Moniuszki 20, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr WR1E/00054347/1 przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych;
  1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w granicach działek nr 6/28, 6/30 AM–74 obręb Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, o łącznej powierzchni 104 094 m2 oraz prawo własności budynków przemysłowych (produkcyjno-magazynowych) stanowiących odrębny przedmiot własności, położonych w Oleśnicy przy ulicy Moniuszki 20, dla których prowadzona jest księga wieczysta WR1E/00108836/0 przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych;
  1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 6/29 AM–74, obręb Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, o powierzchni 2 861 m2 oraz prawo własności budynku (budynek biurowy) stanowiącego odrębny przedmiot własności, położonych w Oleśnicy przy ulicy Moniuszki 20, dla których prowadzona jest księga wieczysta WR1E/00108801/6 przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych;
  1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę dojazdową, w granicach działek o nr 6/14, 6/15, 6/16 AM–74 obręb Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, o łącznej powierzchni 1 398 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta WR1E/00043417/3 przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych;

       Łączna powierzchnia działek wynosi 137 744 m2 oraz łączna powierzchnia użytkowa budynków (hal produkcyjno-magazynowych oraz budynków biurowych) wynosi 56 061,69 m2.

 • ruchome środki trwałe oraz przedmioty niskocenne i zapasy (materiały);
  • umowy dzierżawy i najmu zawarte przez Syndyka po dniu ogłoszenia upadłości.

Sprzedaż w niniejszym postępowaniu przetargowym obejmuje przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem środków pieniężnych znajdujących się w masie upadłości w gotówce i na rachunkach bankowych, należności krótkoterminowych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokumentacji podlegającej archiwizacji, w tym m.in. wytworzonej w toku postępowania upadłościowego.

Atuty lokalizacji przedsiębiorstwa

 • Położenie nieruchomości blisko granic z Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec, co ułatwia kooperację z podmiotami z tych krajów oraz umożliwia aktywne poszukiwanie zleceń w krajach ościennych;
 • Bliskość Wrocławia, który jest dużym węzłem kolejowym, z lotniskiem międzynarodowym oraz zapleczem badawczo-rozwojowym Politechniki Wrocławskiej i Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu;
 • Dobre skomunikowanie Przedsiębiorstwa z linią kolejową – nieruchomości usytuowane są bezpośrednio przy linii kolejowej nr 143 z bezpośrednim czynnym zjazdem na teren nieruchomości oraz bliska lokalizacja drogi ekspresowej S8 z dwoma zjazdami Oleśnica Zachód i Północ oraz autostrady A-4;

Warunki formalne uczestnictwa w przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie do dnia 12 marca 2024r. (w godzinach 10:00 – 15:00) oferty spełniającej wymogi § 5 ust. 1  Regulaminu przetargu oraz wpłata do tego dnia wadium w wysokości 2.000.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości zgodnie z § 3 ust 3 Regulaminu przetargu.

            Pisemna oferta, złożona w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „PRZETARG”, powinna zawierać informacje i oświadczenia o których mowa w § 5 Regulaminu przetargu.

Warunki aukcji (licytacji)

W przypadku jeżeli różnica między oferowanymi cenami zakupu będzie niższa niż 0,5% najwyższej ceny oferowanej, wówczas oferty będą traktowane jako równorzędne, a Syndyk zorganizuje aukcję (licytację) dla oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne.

Szczegółowe informacje o miejscu składania ofert

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 12 marca 2024 r. do godziny 15:00  w Biurze Syndyka ul. Jutrzenki 19/21, 52 – 311 Wrocław.

Szczegółowe informacje o Przedsiębiorstwie oraz dokumentację warunków przetargu wraz z Regulaminem można uzyskać w Biurze Syndyka w godzinach 10:00 – 15:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

Telefony kontaktowe: 572-677-330, 507-865-492.

W pozostałym zakresie obowiązuje Regulamin przetargu dostępny na stronach internetowych www.syndyk.info, www.ardobiejewska.pl.

Ogłoszenie o organizowanym przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości ukarze się w dniu 1 lutego 2024r. w Gazecie Wyborczej o zasięgu krajowym. 

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.

Wrocław, dnia 1 lutego 2024r.

Trustee in bankruptcy

of Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. in insolvency

announces a tender for the sale of the enterprise

for the starting price not lower than 14,801,200.00 PLN

General characteristics of the enterprise

The subject of activity of Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. was repair and overhaul services for electric locomotives, with particular emphasis on EU/EP07 series locomotives used to run trains with intermodal (container) load, among others.

The Enterprise, located in Oleśnica at 20 Moniuszki Street, comprises:

 1. the right of perpetual usufruct of the land property within the boundaries of plots No. 6/21, 6/22, 6/24, 6/27 AM-74, Oleśnica District, Oleśnica Poviat, Dolnośląskie Voivodeship, with a total area of 29,391 m2, and the right of ownership of buildings and structures constituting a separate object of ownership (paint shop for electric trains, F” hall, unfinished warehouse hall, railway siding), located in Oleśnica at 20 Moniuszki Street, for which a land and mortgage register No. WR1E/00054347/1 is kept by the District Court in Oleśnica, V Division of Land and Mortgage Registers;
 2. the right of perpetual usufruct of the land property within the borders of plots No. 6/28, 6/30 AM-74, Oleśnica District, Oleśnica Poviat, Dolnośląskie Voivodship, of a total area of 104 094 m2 and the right of ownership of industrial buildings (production and storage buildings) constituting a separate object of ownership, located in Oleśnica at 20 Moniuszki Street, for which a mortgage register No. WR1E/00108836/0 is kept by the District Court in Oleśnica, V Division of Land and Mortgage Registers;
 3. the right of perpetual usufruct of a land property within the boundaries of plot no. 6/29 AM-74, Olesnica District, Oleśnica Poviat, Dolnośląskie voivodship, with an area of 2 861 m2 and the right of perpetual usufruct of a building (an office building) constituting a separate object of ownership, located in Oleśnica at 20 Moniuszki Street, for which a land and mortgage register WR1E/00108801/6 is kept by the District Court in Oleśnica, V Division of Land and Mortgage Registers;
 4. right of perpetual usufruct of a land property constituting an access road, within the boundaries of plots No. 6/14, 6/15, 6/16 AM-74, Oleśnica District, Oleśnica Poviat, Dolnośląskie Voivodeship, of a total area of 1398 m2 , for which a land and mortgage register No. WR1E/00043417/3 is kept by the District Court in Olesnica, V Division of Land and Mortgage Registers;

The total area of plots of land is 137,744 m2 and the total usable area of buildings (production and storage halls and office buildings) is 56,061.69 m2.

 • movable fixed assets and low-value items and inventories (materials);
 • lease and rental agreements concluded by the Trustee after the date of the declaration of bankruptcy.

The sale in this tender procedure includes the enterprise within the meaning of Article 551 of the Civil Code as an organised group of intangible and tangible assets intended for the conduct of business activities, excluding cash in the bankruptcy estate in cash and in bank accounts, short-term receivables, intangible assets and archivable documentation, including, inter alia, documentation generated in the course of bankruptcy proceedings.

Advantages of the company’s location

 • Location of the property close to the borders with the Czech Republic and the Federal Republic of Germany, which facilitates cooperation with entities from these countries and enables active search for orders in neighbouring countries;
 • Proximity to Wrocław, which is a major railway junction, with an international airport and research and development facilities of the Wrocław University of Technology and the International University of Logistics and Transport in Wrocław.
 • Good access to the railway line, as the property is located directly at the railway line No. 143 with a direct exit to the property and close proximity to the S8 expressway with two exits Oleśnica West and North and the A-4 motorway;

Formal conditions of participation in the tender for the sale of the enterprise

The condition for participation in the tender is submission of a correctly prepared offer to the Office of the Trustee in Wrocław, ul. Jutrzenki 19/21, by March 12, 2024, from 10:00 to 15:00, and payment by that date of the tender deposit in the amount of PLN 2,000,000.00 to the bank account of Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. in bankruptcy held by Bank Pekao S.A., account no: 05 1240 6768 1111 0010 9093 8921.

A written offer, submitted in a sealed envelope marked „Tender for the sale of Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. in bankruptcy”, should include informations and statements specified in § 5 of the Regulations.

Terms and conditions of the auction (bidding)

In case the difference between the offered purchase prices is lower than 0.5% of the highest offered price, the bids will be treated as equal and the Trustee will organise an auction (bidding) for the bidders who submitted equal bids.

Detailed information on where to submit bids

Written bids should be submitted by March 12, 2024 to the address of the Trustee’s Office in Wrocław, ul. Jutrzenki 19/21.

Detailed information about the Company and documentation of the terms and conditions of the tender along with the Rules and Regulations can be obtained at the Office of the Trustee between 10:00 a.m. and 3:00 p.m. by prior appointment by phone at 572 677 330,                   507 865 492.

In other cases, the Rules and Regulations of the Tender are binding, available in the Office of the Trustee or on the websites www.syndyk.info, www.ardobiejewska.pl.

An announcement about the organised tender for the sale of the enterprise of Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. in bankruptcy will be published on February 1, 2024 in “Gazeta Wyborcza” with national coverage.

The Trustee reserves the right to cancel the tender procedure, without stating reasons, at any stage of the procedure.

Wroclaw,  February 1, 2024